โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,497
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 201 187 388 15.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 173 216 389 15.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 164 200 364 14.58
3 รวม ม.ต้น 31 538 603 1,141 45.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 187 265 452 18.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 154 236 390 15.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 134 211 345 13.82
6 รวม ม.ปลาย 34 475 712 1,187 47.54
7 ปวช.1 1 17 27 44 1.76
8 ปวช.2 2 25 34 59 2.36
9 ปวช.3 2 20 46 66 2.64
9 รวม ปวช. 5 62 107 169 6.77
รวมทั้งหมด 70 1,075 1,422 2,497 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0