โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พลับพลาชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 754
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 29 53 82 10.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 37 44 81 10.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 59 106 14.06
3 รวม ม.ต้น 10 113 156 269 35.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 81 116 197 26.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 58 92 150 19.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 58 80 138 18.30
6 รวม ม.ปลาย 15 197 288 485 64.32
รวมทั้งหมด 25 310 444 754 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0