โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองกี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,687
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 234 295 529 19.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 208 288 496 18.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 200 269 469 17.45
3 รวม ม.ต้น 36 642 852 1,494 55.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 182 276 458 17.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 147 243 390 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 96 249 345 12.84
6 รวม ม.ปลาย 30 425 768 1,193 44.40
รวมทั้งหมด 66 1,067 1,620 2,687 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0