โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไทยเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 503
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 24 34 58 11.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 22 27 49 9.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 20 30 50 9.94
3 รวม ม.ต้น 6 66 91 157 31.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 36 65 101 20.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 61 85 146 29.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 47 52 99 19.68
6 รวม ม.ปลาย 11 144 202 346 68.79
รวมทั้งหมด 17 210 293 503 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0