โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหงส์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 995
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 67 100 167 16.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 96 163 16.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 85 152 15.28
3 รวม ม.ต้น 13 201 281 482 48.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 86 114 200 20.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 75 83 158 15.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 116 155 15.58
6 รวม ม.ปลาย 15 200 313 513 51.56
รวมทั้งหมด 28 401 594 995 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0