โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,381
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 377 166 543 16.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 361 174 535 15.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 379 153 532 15.73
3 รวม ม.ต้น 42 1,117 493 1,610 47.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 328 286 614 18.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 346 240 586 17.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 348 223 571 16.89
6 รวม ม.ปลาย 48 1,022 749 1,771 52.38
รวมทั้งหมด 90 2,139 1,242 3,381 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0