โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิรินธร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,225
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 70 443 513 15.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 74 440 514 15.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 53 457 510 15.81
3 รวม ม.ต้น 42 197 1,340 1,537 47.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 67 523 590 18.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 65 509 574 17.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 52 472 524 16.25
6 รวม ม.ปลาย 48 184 1,504 1,688 52.34
รวมทั้งหมด 90 381 2,844 3,225 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0