โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 596
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 75 59 134 22.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 46 110 18.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 70 65 135 22.65
3 รวม ม.ต้น 12 209 170 379 63.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 26 38 64 10.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 42 66 11.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 51 87 14.60
6 รวม ม.ปลาย 9 86 131 217 36.41
รวมทั้งหมด 21 295 301 596 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0