โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,209
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 258 254 512 23.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 252 254 506 22.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 231 218 449 20.33
3 รวม ม.ต้น 38 741 726 1,467 66.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 127 169 296 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 97 136 233 10.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 82 131 213 9.64
6 รวม ม.ปลาย 25 306 436 742 33.59
รวมทั้งหมด 63 1,047 1,162 2,209 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0