โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,877
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 166 192 358 19.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 175 211 386 20.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 185 198 383 20.40
3 รวม ม.ต้น 33 526 601 1,127 60.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 89 195 284 15.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 74 140 214 11.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 74 178 252 13.43
6 รวม ม.ปลาย 27 237 513 750 39.96
รวมทั้งหมด 60 763 1,114 1,877 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0