โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศีขรภูมิพิสัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,300
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 180 236 416 18.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 214 247 461 20.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 183 234 417 18.13
3 รวม ม.ต้น 36 577 717 1,294 56.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 102 261 363 15.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 100 226 326 14.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 87 230 317 13.78
6 รวม ม.ปลาย 32 289 717 1,006 43.74
รวมทั้งหมด 68 866 1,434 2,300 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0