โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยจริงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 555
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 51 48 99 17.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 50 117 21.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 49 63 112 20.18
3 รวม ม.ต้น 12 167 161 328 59.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 62 96 17.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 43 76 13.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 35 55 9.91
6 รวม ม.ปลาย 9 87 140 227 40.90
รวมทั้งหมด 21 254 301 555 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0