โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองแวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 521
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 32 46 78 14.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 46 45 91 17.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 59 52 111 21.31
3 รวม ม.ต้น 9 137 143 280 53.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 60 88 16.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 45 68 13.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 49 85 16.31
6 รวม ม.ปลาย 8 87 154 241 46.26
รวมทั้งหมด 17 224 297 521 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0