โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สินรินทร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 687
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 55 124 18.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 57 117 17.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 53 67 120 17.47
3 รวม ม.ต้น 12 182 179 361 52.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 55 65 120 17.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 57 100 14.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 67 106 15.43
6 รวม ม.ปลาย 12 137 189 326 47.45
รวมทั้งหมด 24 319 368 687 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0