โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,886
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 180 201 381 20.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 176 193 369 19.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 140 213 353 18.72
3 รวม ม.ต้น 28 496 607 1,103 58.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 79 179 258 13.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 83 179 262 13.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 72 191 263 13.94
6 รวม ม.ปลาย 24 234 549 783 41.52
รวมทั้งหมด 52 730 1,156 1,886 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0