โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สนมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 990
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 71 87 158 15.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 83 160 16.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 68 70 138 13.94
3 รวม ม.ต้น 15 216 240 456 46.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 36 89 125 12.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 70 116 11.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 60 74 134 13.54
6 รวม ม.ปลาย 13 142 233 375 37.88
7 ปวช.1 2 49 16 65 6.57
8 ปวช.2 2 29 37 66 6.67
9 ปวช.3 1 3 25 28 2.83
9 รวม ปวช. 5 81 78 159 16.06
รวมทั้งหมด 33 439 551 990 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0