โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประสาทวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,030
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 257 329 586 19.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 222 382 604 19.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 239 359 598 19.74
3 รวม ม.ต้น 45 718 1,070 1,788 59.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 150 306 456 15.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 136 281 417 13.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 103 266 369 12.18
6 รวม ม.ปลาย 36 389 853 1,242 40.99
รวมทั้งหมด 81 1,107 1,923 3,030 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0