โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาบเชิงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 63 96 159 19.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 90 162 19.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 92 149 18.15
3 รวม ม.ต้น 13 192 278 470 57.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 37 92 129 15.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 34 86 120 14.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 73 102 12.42
6 รวม ม.ปลาย 12 100 251 351 42.75
รวมทั้งหมด 25 292 529 821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0