โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สังขะ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,893
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 121 173 294 15.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 120 162 282 14.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 101 194 295 15.58
3 รวม ม.ต้น 27 342 529 871 46.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 113 253 366 19.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 80 216 296 15.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 106 254 360 19.02
6 รวม ม.ปลาย 31 299 723 1,022 53.99
รวมทั้งหมด 58 641 1,252 1,893 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0