โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,009
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 163 262 425 14.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 188 282 470 15.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 161 277 438 14.56
3 รวม ม.ต้น 33 512 821 1,333 44.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 168 387 555 18.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 163 407 570 18.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 153 398 551 18.31
6 รวม ม.ปลาย 45 484 1,192 1,676 55.70
รวมทั้งหมด 78 996 2,013 3,009 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0