โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยางชุมน้อยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,013
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 89 83 172 16.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 103 99 202 19.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 101 107 208 20.53
3 รวม ม.ต้น 17 293 289 582 57.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 58 103 161 15.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 57 99 156 15.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 35 79 114 11.25
6 รวม ม.ปลาย 14 150 281 431 42.55
รวมทั้งหมด 31 443 570 1,013 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0