โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครศรีลำดวนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 504
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 35 55 90 17.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 52 48 100 19.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 45 61 106 21.03
3 รวม ม.ต้น 12 132 164 296 58.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 22 58 80 15.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 20 39 59 11.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 24 45 69 13.69
6 รวม ม.ปลาย 10 66 142 208 41.27
รวมทั้งหมด 22 198 306 504 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0