โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กำแพง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,029
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 190 210 400 19.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 166 175 341 16.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 126 170 296 14.59
3 รวม ม.ต้น 28 482 555 1,037 51.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 127 227 354 17.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 122 209 331 16.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 119 188 307 15.13
6 รวม ม.ปลาย 27 368 624 992 48.89
รวมทั้งหมด 55 850 1,179 2,029 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0