โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ละลมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 533
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 46 47 93 17.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 51 101 18.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 34 51 85 15.95
3 รวม ม.ต้น 9 130 149 279 52.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 58 105 19.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 16 54 70 13.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 29 50 79 14.82
6 รวม ม.ปลาย 8 92 162 254 47.65
รวมทั้งหมด 17 222 311 533 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0