โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,576
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 270 347 617 17.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 260 362 622 17.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 238 349 587 16.41
3 รวม ม.ต้น 48 768 1,058 1,826 51.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 223 388 611 17.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 195 380 575 16.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 175 389 564 15.77
6 รวม ม.ปลาย 48 593 1,157 1,750 48.94
รวมทั้งหมด 96 1,361 2,215 3,576 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0