โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 985
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 78 102 180 18.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 88 85 173 17.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 73 76 149 15.13
3 รวม ม.ต้น 21 239 263 502 50.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 74 106 180 18.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 42 110 152 15.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 65 86 151 15.33
6 รวม ม.ปลาย 21 181 302 483 49.04
รวมทั้งหมด 42 420 565 985 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0