โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กระแชงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 643
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 63 86 149 23.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 69 64 133 20.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 68 73 141 21.93
3 รวม ม.ต้น 18 200 223 423 65.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 54 55 109 16.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 23 30 53 8.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 32 58 9.02
6 รวม ม.ปลาย 10 103 117 220 34.21
รวมทั้งหมด 28 303 340 643 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0