โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจลักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 999
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 93 125 218 21.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 87 121 208 20.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 86 108 194 19.42
3 รวม ม.ต้น 19 266 354 620 62.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 43 67 110 11.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 49 73 122 12.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 41 106 147 14.71
6 รวม ม.ปลาย 15 133 246 379 37.94
รวมทั้งหมด 34 399 600 999 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0