โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขื่องในพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,554
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 211 253 464 18.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 221 265 486 19.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 238 282 520 20.36
3 รวม ม.ต้น 38 670 800 1,470 57.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 118 245 363 14.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 147 210 357 13.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 126 238 364 14.25
6 รวม ม.ปลาย 30 391 693 1,084 42.44
รวมทั้งหมด 68 1,061 1,493 2,554 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0