โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 748
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 86 148 19.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 74 143 19.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 61 80 141 18.85
3 รวม ม.ต้น 13 192 240 432 57.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 42 91 133 17.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 69 99 13.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 59 84 11.23
6 รวม ม.ปลาย 9 97 219 316 42.25
รวมทั้งหมด 22 289 459 748 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0