โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 858
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 101 79 180 20.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 76 104 180 20.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 76 90 166 19.35
3 รวม ม.ต้น 15 253 273 526 61.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 43 68 111 12.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 35 67 102 11.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 71 119 13.87
6 รวม ม.ปลาย 12 126 206 332 38.69
รวมทั้งหมด 27 379 479 858 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0