โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อ่างศิลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 786
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 71 57 128 16.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 66 89 155 19.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 71 72 143 18.19
3 รวม ม.ต้น 14 208 218 426 54.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 49 91 140 17.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 31 82 113 14.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 38 69 107 13.61
6 รวม ม.ปลาย 13 118 242 360 45.80
รวมทั้งหมด 27 326 460 786 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0