โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 673
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 78 82 160 23.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 36 48 84 12.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 42 85 12.63
3 รวม ม.ต้น 10 157 172 329 48.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 63 112 16.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 68 113 16.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 38 81 119 17.68
6 รวม ม.ปลาย 12 132 212 344 51.11
รวมทั้งหมด 22 289 384 673 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0