โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วารินชำราบ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,020
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 105 117 222 21.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 90 87 177 17.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 85 90 175 17.16
3 รวม ม.ต้น 15 280 294 574 56.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 104 97 201 19.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 73 109 10.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 55 81 136 13.33
6 รวม ม.ปลาย 13 195 251 446 43.73
รวมทั้งหมด 28 475 545 1,020 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0