โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 90 71 161 19.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 83 88 171 20.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 92 103 195 23.75
3 รวม ม.ต้น 15 265 262 527 64.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 34 83 117 14.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 57 99 12.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 46 78 9.50
6 รวม ม.ปลาย 12 108 186 294 35.81
รวมทั้งหมด 27 373 448 821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0