โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 721
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 71 139 19.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 62 63 125 17.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 61 118 16.37
3 รวม ม.ต้น 11 187 195 382 52.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 56 86 142 19.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 42 70 112 15.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 46 85 11.79
6 รวม ม.ปลาย 10 137 202 339 47.02
รวมทั้งหมด 21 324 397 721 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0