โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,340
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 289 377 666 19.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 258 388 646 19.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 220 350 570 17.07
3 รวม ม.ต้น 51 767 1,115 1,882 56.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 187 345 532 15.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 170 334 504 15.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 120 302 422 12.63
6 รวม ม.ปลาย 42 477 981 1,458 43.65
รวมทั้งหมด 93 1,244 2,096 3,340 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0