โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,102
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 179 209 388 18.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 163 198 361 17.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 176 213 389 18.51
3 รวม ม.ต้น 33 518 620 1,138 54.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 112 228 340 16.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 124 194 318 15.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 129 177 306 14.56
6 รวม ม.ปลาย 28 365 599 964 45.86
รวมทั้งหมด 61 883 1,219 2,102 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0