โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มหาชนะชัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,010
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 126 129 255 25.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 102 100 202 20.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 89 90 179 17.72
3 รวม ม.ต้น 18 317 319 636 62.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 88 138 13.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 74 116 11.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 35 85 120 11.88
6 รวม ม.ปลาย 12 127 247 374 37.03
รวมทั้งหมด 30 444 566 1,010 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0