โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เลิงนกทา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,411
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 196 250 446 18.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 206 249 455 18.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 184 266 450 18.66
3 รวม ม.ต้น 36 586 765 1,351 56.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 127 238 365 15.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 108 218 326 13.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 138 231 369 15.30
6 รวม ม.ปลาย 33 373 687 1,060 43.97
รวมทั้งหมด 69 959 1,452 2,411 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0