โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดชุมวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,762
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 169 158 327 18.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 161 149 310 17.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 142 159 301 17.08
3 รวม ม.ต้น 27 472 466 938 53.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 114 170 284 16.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 111 169 280 15.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 100 160 260 14.76
6 รวม ม.ปลาย 26 325 499 824 46.77
รวมทั้งหมด 53 797 965 1,762 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0