โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองพญาแลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,805
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 199 98 297 16.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 279 142 421 23.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 254 121 375 20.78
3 รวม ม.ต้น 31 732 361 1,093 60.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 147 130 277 15.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 115 118 233 12.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 99 103 202 11.19
6 รวม ม.ปลาย 21 361 351 712 39.45
รวมทั้งหมด 52 1,093 712 1,805 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0