โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภักดีชุมพลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 667
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 55 112 16.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 61 62 123 18.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 63 115 17.24
3 รวม ม.ต้น 12 170 180 350 52.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 50 97 14.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 46 57 103 15.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 55 62 117 17.54
6 รวม ม.ปลาย 9 148 169 317 47.53
รวมทั้งหมด 21 318 349 667 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0