โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 594
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 48 52 100 16.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 46 47 93 15.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 41 52 93 15.66
3 รวม ม.ต้น 10 135 151 286 48.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 51 66 117 19.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 21 53 74 12.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 67 117 19.70
6 รวม ม.ปลาย 12 122 186 308 51.85
รวมทั้งหมด 22 257 337 594 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0