โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาหนองทุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 604
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 67 49 116 19.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 58 46 104 17.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 58 68 126 20.86
3 รวม ม.ต้น 14 183 163 346 57.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 45 58 103 17.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 46 72 11.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 50 83 13.74
6 รวม ม.ปลาย 11 104 154 258 42.72
รวมทั้งหมด 25 287 317 604 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0