โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คอนสารวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,533
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 142 172 314 20.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 127 156 283 18.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 119 158 277 18.07
3 รวม ม.ต้น 24 388 486 874 57.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 86 146 232 15.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 78 148 226 14.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 80 121 201 13.11
6 รวม ม.ปลาย 21 244 415 659 42.99
รวมทั้งหมด 45 632 901 1,533 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0