โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 533
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 64 121 22.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 47 55 102 19.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 37 56 93 17.45
3 รวม ม.ต้น 10 141 175 316 59.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 30 41 71 13.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 37 59 11.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 47 40 87 16.32
6 รวม ม.ปลาย 9 99 118 217 40.71
รวมทั้งหมด 19 240 293 533 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0