โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพสถิตวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 910
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 83 86 169 18.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 76 98 174 19.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 66 106 172 18.90
3 รวม ม.ต้น 15 225 290 515 56.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 38 87 125 13.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 110 157 17.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 84 113 12.42
6 รวม ม.ปลาย 11 114 281 395 43.41
รวมทั้งหมด 26 339 571 910 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0