โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชานุมานวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,172
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 89 112 201 17.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 95 107 202 17.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 83 98 181 15.44
3 รวม ม.ต้น 18 267 317 584 49.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 83 105 188 16.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 58 127 185 15.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 78 137 215 18.34
6 รวม ม.ปลาย 18 219 369 588 50.17
รวมทั้งหมด 36 486 686 1,172 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0