โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 569
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 49 60 109 19.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 50 118 20.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 61 120 21.09
3 รวม ม.ต้น 12 176 171 347 60.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 36 56 92 16.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 35 65 11.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 32 65 11.42
6 รวม ม.ปลาย 9 99 123 222 39.02
รวมทั้งหมด 21 275 294 569 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0